quả cầu trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Công thức này cũng hữu hiệu giống như quả cầu Liahona được ban cho Lê Hi.

It works the same way as the Liahona given to Lehi did.

LDS

Pippin đã nhìn trong quả cầu 1 thoáng kế hoạch của kẻ thù.

Pippin saw in the palantir a glimpse of the enemy’s plan.

OpenSubtitles2018. v3

* Quả cầu hay vật chỉ phương hướng được gọi là Li A Hô Na, AnMa 37:38.

* The ball or director was called the Liahona, Alma 37:38.

LDS

Trong mọi trường hợp… chúng có thấy Quả cầu.

Under no circumstances… Do they see the sphere.

OpenSubtitles2018. v3

Ổn rồi, thả quả khí cầu, thả quả khí cầu, thả quả khí cầu.

Okay, release the balloon, release the balloon, release the balloon .

QED

Quả cầu màu hồng và có hạt bên trong.

It speaks of Rosy flesh and seeded womb

OpenSubtitles2018. v3

Quả cầu của Odin!

Odin’s swifan balls!

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta sẽ không đi mà không có Quả cầu.

We’re not leaving without the Orb.

OpenSubtitles2018. v3

Chúng ta làm gì với mấy quả cầu tuyết đó.

How we doing on those snow globes?

OpenSubtitles2018. v3

Cậu không phải con của người thợ sửa đồng hồ và người phụ nữ bán quả cầu tuyết

You’re not the son of a watchmaker And a woman who collected snow globes.

OpenSubtitles2018. v3

Giải Quả cầu vàng cho quay phim xuất sắc nhất về tay Robert Surtees và William V. Skall.

The Golden Globe for Best Cinematography was won by Robert Surtees and William V. Skall.

WikiMatrix

Bên ngoài cửa động có hai con sư tử ôm quả cầu trấn giữ.

Above the shelf are two winged limestone lions holding a plaque.

WikiMatrix

Nhưng một quả cầu và một cái bánh donut thì không đồng phôi với nhau.

But feeding and diapering a baby doll isn’t quite the same .

WikiMatrix

Năm sau, ông đã xuất hiện trên hàng loạt chiến thắng Quả cầu vàng, The Shield.

The following year, he appeared on the Golden Globe winning series, The Shield.

WikiMatrix

Ông là thầy của Yaiba, đặc biệt là trong việc điều khiển quả cầu Sấm Sét.

He serves as Yaiba’s teacher, especially upon controlling the Thunder Orb.

WikiMatrix

Chuyện cần quan tâm bây giờ, là kẻ nào ở ngoài kia đang muốn có quả cầu!

What we do need to worry about, is who else out there wants that Orb!

OpenSubtitles2018. v3

Quả cầu giống như cái gì?

What did the Liahona look like?

LDS

Cô biết chỗ để bán Quả cầu của tôi.

You know where to sell my Orb.

OpenSubtitles2018. v3

Tôi lấy quả cầu năng lượng xanh này và chuyển…

I take this ball of blue energy…

OpenSubtitles2018. v3

Historia Naturalis (Vạn vật học, 1622); Descriptio Globi Interlectualis (Mô tả quả cầu tri thức; 1612). 5.

Historia NaturaUs (Natural History, 1622); Descrivtio Globi IntellectuaUs (Description of the Intellectual Globe, 1612).

Literature

* Theo như An Ma 37:38–40, quả cầu Liahona đã hoạt động như thế nào?

* According to Alma 37:38–40, how did the Liahona work?

LDS

Pippin đã thoáng thấy trong quả cầu kế hoạch của kẻ thù.

Pippin saw in the palantir a glimpse of the enemy’s plan.

OpenSubtitles2018. v3

Hơn nữa, chỉ một quả cầu mới có hình tròn khi xem từ mọi phía.

Additionally, only a spherical object appears as a circle from every angle of view.

jw2019

À, chúng đã lấy Quả cầu rồi.

Well, they got the Orb.

OpenSubtitles2018. v3

Nghệ thuật xem quả cầu pha lê nằm trong sự rõ ràng của Nội nhãn.

The art of crystal gazing is in the clearing of the Inner Eye.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*