hanh trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

Hãy chúc mừng cho những cặp đôi mới cưới luôn hanh phúc…

Let us cheer the newlyweds as they embark

OpenSubtitles2018. v3

Từ tháng 11 tới giữa tháng 5 có thời tiết hanh khô liên tục, với nhiệt độ thấp nhất là 16 °C (60,8 °F) ở Banjul và các khu vực xung quanh.

From November to mid-May there is uninterrupted dry weather, with temperatures as low as 16 °C (60.8 °F) in Banjul and surrounding areas.

WikiMatrix

Đến tháng 9, tháng 10, trời khô hanh.

By September, October, it’s drying out .

ted2019

Tuy nhiên, mùa đông chủ yếu là khô hanh do ảnh hưởng từ áp cao Siberi.

Winters are dry due to the influence of the Siberian high-pressure system.

WikiMatrix

Mọi điều hanh thông.

To longevity.

OpenSubtitles2018. v3

Hannah Lux Davis đã làm đạo diễn cho video âm nhạc cho “Focus”, được phát hanh cúng ngày với bài hát.

Hannah Lux Davis directed the music video for ” Me Too ” .

WikiMatrix

Anh sẽ làm mọi thứ để em được hanh phúc.

I would do anything to make you happy.

OpenSubtitles2018. v3

Và mang những chiếc vòng trở về hanh tinh của ổng.

And brought the Rings back to his planet .

OpenSubtitles2018. v3

Móng chân của chúng mạnh mẽ và lớp lông đôi dày của ngựa làm cho chúng rất phù hợp cho cả thời tiết lạnh và khô/hanh, nóng.

Their hooves are strong and their thick double-hair coat makes them well-suited for both cold and dry/hot weather.

WikiMatrix

Tôi là ai, và một con cáo sao có thể hanh phúc, uh thứ lỗi cho cách diễn đạt của tôi, mà không có gà trong miệng chứ?

Who am I, and how can a fox ever be happy without, forgive the expression, a chicken in its teeth?

OpenSubtitles2018. v3

Tôi đã đọc ở đâu đó cho rằng có sự khác biệt giữa nước mắt của hanh phúc và nước mắt của khổ đau.

I read somewhere that there’s a difference between tears of joy and tears of rage.

OpenSubtitles2018. v3

Văn Hanh sở hữu một giọng nam cao rất sáng và khá chuẩn.

The patient reported a very high, clear sound .

WikiMatrix

hãy vui mừng và hanh phúc, được chứ?

And be glad and happy, okay?

OpenSubtitles2018. v3

Cô đã nói với ai khác về việc bạo hanh chưa?

Have you told anybody else about the abuse?

OpenSubtitles2018. v3

Ngoài các xác ướp nổi tiếng của Ai Cập cổ đại, ướp xác có chủ đích là một phong tục của nhiều nền văn hóa cổ đại trong khu vực Nam Mỹ và Châu Á có khí hậu khô, hanh.

In addition to the well-known mummies of ancient Egypt, deliberate mummification was a feature of several ancient cultures in areas of America and Asia with very dry climates .

WikiMatrix

Lượng băng tan chảy ít đi theo mùa của nước đóng băng cũng có thể ảnh hưởng đến dòng chảy trong mùa hè và mùa thu khi khí hậu khô hanh, cùng với đó là làm giảm lượng nước ngầm và làm tăng nguy cơ cháy rừng.

Reduced seasonal melting of glacial ice may also affect stream flow during the dry summer and fall seasons, reducing water table levels and increasing the risk of forest fires.

WikiMatrix

Cho thấy đức tin nơi Đức Giê-hô-va, Nê-hê-mi đáp: “Đức Chúa của các từng trời sẽ ban cho chúng ta sự hanh-thông; vì vậy, chúng ta, là tôi-tớ Ngài, sẽ chỗi dậy và xây-sửa lại; nhưng các ngươi không có phần, hoặc phép, hoặc kỷ-niệm trong Giê-ru-sa-lem” (Nê-hê-mi 2:19, 20).

Showing faith in Jehovah, Nehemiah replied : “ The God of the heavens is the One that will grant us success, and we ourselves, his servants, shall get up, and we must build ; but you yourselves have no share, nor just claim, nor memorial in Jerusalem. ”

jw2019

Carl và tôi đã hanh phúc trong 10 năm

Carl and I were happy for 10 years.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy, tôi sẽ cùng các bạn làm một cuộc hanh trình vào chiếc máy thời gian đó.

So for one moment now I’m going to take you with me on a trip into that time machine.

ted2019

Đức Hồng y John Henry Newman (Nhược Vọng · Hanh Lợi · Nữu Mạn), vào thế kỷ XIX, tuyên bố rằng những người tấn công Giáo hội chỉ có thể nhắm vào vụ Galileo, mà nhiều nhà sử học không chứng minh sự phản đối của Giáo hội đối với khoa học. thời gian đó Giáo hội khuyến khích họ tiếp tục nghiên cứu của họ.

Cardinal John Henry Newman, in the nineteenth century, claimed that those who attack the Church can only point to the Galileo case, which to many historians does not prove the Church’s opposition to science since many of the churchmen at that time were encouraged by the Church to continue their research .

WikiMatrix

Hơn nữa, trong suốt thời Trung Cổ, Đức Giáo hoàng tuyên bố quyền hạ các vị vua Công giáo Tây Âu, và cố gắng thực hiện nó, đôi khi thành công (xem tranh cãi vềbb lễ phong chức, bên dưới), đôi khi không, như với Henry VIII của Anh (Hanh Lợi) và Henry III của Navarre.

Moreover, throughout the Middle Ages the Pope claimed the right to depose the Catholic kings of Western Europe, and tried to exercise it, sometimes successfully ( see the investiture controversy, below ), sometimes not, as with Henry VIII of England and Henry III of Navarre .

WikiMatrix

Chúng tôi hỏi họ cảm thấy hanh phúc tới mức nào và đưa cho họ một chiếc phong bì.

We asked them how happy they were, and then we gave them an envelope .

QED

Chắc chỉ là do không khí hanh khô quá thôi.

Probably just the dry air.

OpenSubtitles2018. v3

Gặp lại một chiến binh kỳ cựu bao giờ cũng là điều hân hanh.

Well, it’s always a pleasure to meet a combat veteran.

OpenSubtitles2018. v3

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*