‘cao trào’ là gì?, Tiếng Việt – Tiếng Anh

Dưới đây là những mẫu câu có chứa từ ” cao trào “, trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh. Chúng ta hoàn toàn có thể tìm hiểu thêm những mẫu câu này để đặt câu trong trường hợp cần đặt câu với từ cao trào, hoặc tìm hiểu thêm ngữ cảnh sử dụng từ cao trào trong bộ từ điển Tiếng Việt – Tiếng Anh

1. Cao trào văn minh Hy Lạp

The Tidal Wave of Hellenism

2. Hừ, Hay vẫn đợi phim đến chỗ cao trào?

Wonder where the climax will happen .

3. Chú phải cho thêm một chút cao trào cơ.

You have to add some twists and stuff .

4. Khách hàng cuối… anh ta đã ở trong trạng thái cao trào bao lâu?

The last client … How long did he stay in the plateau state ?

5. Đóng góp chính của Paul Haggis là viết lại phần cao trào của phim.

Paul Haggis ‘ main contribution was to rewrite the climax of the film .

6. Đang lúc cao trào thì Tôn Ngộ Không lại đến phá phách mà không được mời.

Into the banquet, the Monkey King crashed un-invited .

7. Vừa trong trạng thái nguy hiểm nhưng lại vừa được an toàn. cực kỳ cao trào.

He is both in danger and safe, incredibly aroused .

8. Đến giai đoạn cao trào, thường là khi giao cấu, nhưng cũng có thể khi mơn trớn.

To plateau, which is usually intercourse, but can also be more foreplay .

9. Hồi thứ ba, cao trào của cả vở kịch, được đặc trưng bởi sự thống thiết và bi kịch.

The third act, the climax of the entire play, is typified by pathos and tragedy .

10. Không cốt truyện, không kịch bản, không kịch tích, không cao trào, và nó được gọi là Slow TV (Truyền hình Chậm).

There is no story line, no script, no drama, no climax, and it’s called Slow TV .

11. Sự ngừng thở cũng có thể thấy trong lúc cảm xúc cao trào, như trong lúc khóc hoặc kèm theo thủ thuật Valsava khi cười.

Apnea can also be observed during periods of heightened emotion, such as during crying or accompanied by the Valsalva maneuver when a person laughs .

12. Năm 1968, Liêu bị Hồng vệ binh đem ra đấu tố trong giai đoạn cao trào của Cách mạng Văn hóa, và mất vì lên cơn đau tim tại trường đấu tố ở tuổi 62.

In 1968, General Liao was forced into a struggle session by the Red Guards at the height of the Cultural Revolution, he died of a heart attack at the scene at age 62 .

13. Ở Sri Lanka, cuộc nội chiến kéo dài mấy chục năm giữa đồng bào thiểu số Tamil với dân tộc số đông Sinhala dẫn đến một cao trào đẫm máu năm 2009 sau khi khoảng 100 nghìn người đã thiệt mạng kể từ năm 1983.

In Sri Lanka, a decades-long civil war between the Tamil minority and the Sinhala majority led to a bloody climax in 2009, after perhaps as many as 100,000 people had been killed since 1983 .

Hãy bình luận đầu tiên

Để lại một phản hồi

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiện thị công khai.


*